ស្វែងរកចាប់ខ្លួន មុខសញ្ញាពិរុទ្ធជនចំនួន៣នាក់ ដែលកំពុងតែអនុវត្តទោសនៅក្នុងពន្ឋនាគារខេត្តក្រចេះ និងបានលួចរត់ចេញពីពន្ឋនាគារកាលពីយប់ថ្ងៃទី១៥ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ ។ ពេលនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងប្រកាសស្វែងរកចាប់ខ្លួនមកវិញ

0
174

ខេត្តក្រចេះ៖ស្វែងរកចាប់ខ្លួននេះជាមុខសញ្ញាពិរុទ្ធជនចំនួន៣នាក់ ដែលកំពុងតែអនុវត្តទោសនៅក្នុងពន្ឋនាគារខេត្តក្រចេះ និងបានលួចរត់ចេញពីពន្ឋនាគារកាលពីយប់ថ្ងៃទី១៥ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ ។
ពេលនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងប្រកាសស្វែងរកចាប់ខ្លួនមកវិញ។

លេខទូរសព្ទទំនាក់ទំនងបន្ទាន់: 097 888 3131

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here