មន្ទីរធម្មការនិងសាសនាខេត្ត ប៉ៃលិន ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ ការថែទាំជួសជុលអគារផ្សេងៗនិងប្រាសាទ

0
16


ដោយ,btshotnews
ខេត្តប៉ៃលិន ÷មន្ទីរធម្មការនិងសាសនាខេត្តប៉ៃលិន សូមជូនដំណឹងដល់បណ្តា ក្រុមហ៊ុន / សហគ្រាស (គិតទាំង ឯកត្តបុគ្គល) ដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអោយបានជ្រាបថា: មន្ទីរធម្មការ

សហគ្រាស និងសាសនាខេត្តប៉ៃលិន និងដាក់អោយពិគ្រោះថ្លៃជាសាធារណ:ដើម្បីជ្រើសរើសអ្នក: (សាងសង់) (ការងារបូក

ខាងក្នុងនិងខាងក្រៅជាន់ទី១, ការងារបិទក្បាច់រងស្បូវ, ការងារបិទក្បាច់ហោជាង, ការងារសាងសង់ព្រះឆាយល័ក្ខណ៍, ការងារតម្លើងពិដាន និង រៀបចំបណ្តាញប្រព័ន្ធអគ្គិសនីជាន់ទី១) ។ ក្រុមលទ្ធកម្ម មន្ទីរធម្មការនិង សាសនាខេត្តប៉ៃលិន បានរៀបចំឯកសារសម្រាប់ ក្រុមហ៊ុន/សហគ្រាស បំពេញដើម្បីចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃនិងមានដាក់លក់នៅក្រុម

លទ្ធកម្ម មន្ទីរធម្មការនិងសាសនាខេត្តប៉ៃលិន ដែលមានអាសយដ្ឋាន ភូមិប៉ាហ៊ីត្បូង សង្កាត់ប៉ៃលិន ក្រុងប៉ៃលិន។
ការប្រកាសនេះចាប់ពី ថ្ងៃទី ០១ ខែ មីនា ឆ្នាំ២០២៤ តរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងលេខ:០៨១ ៨៤២
៦២៧/០៨៨ ៤៨៨ ៦៧៦ ៤ ។
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលសំណើពិគ្រោះថ្លៃនៅម៉ោង៣:៣០នាទីរសៀល ថ្ងៃទី១៥ ខែ មីនា ឆ្នាំ២០២៤ -ការបើក ការបើកឯកសារពិគ្រោះថ្លៃ និង ប្រព្រឹត្តិទៅនៅ ក្រុមលទ្ធកម្មមន្ទីរធម្មការនិងសាសនា ខេត្តប៉ៃលិន តាមអាស្រ័យដ្ឋានខាងលើ វេលាម៉ោង ៣:៣០នាទីរសៀល ថ្ងៃទី ១៥ ខែ មីនា ឆ្នាំ២០២៤។

ក្រុមហ៊ុន/សហគ្រាសដែលមានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគ្នា ឬ មានប្រភពតែមួយ អាចដាក់សំណើឯកសារ

ក្រុមហ៊ុន/សហគ្រាសដែលមានចូលរួមដេញថ្លៃ សូមអញ្ជើញទាក់ទងជាមួយ ក្រុមលទ្ធកម្មមន្ទីរធម្មការនិងសាសនាខេត្ត ដើម្បីទិញឯកសារដេញថ្លៃនិងសាកសួរព័ត៌មាន ដែលទាក់ទងនិងការពិគ្រោះថ្លៃនេះ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here